ПАЗАР НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ

 • Икономиката на България функционира на принципа на свободния пазар, като има голям частен сектор и по-малък публичен сектор
 • През 2015 г. България отбелязва икономически ръст (БВП) от 3%
 • Коефициентът на безработица е 8,2% (м. юли 2016 г.)
 • Най-ниска безработица е регистрирана в областите София (2,5%), Бургас (4,5%), Варна (4,7%) и Габрово (5,2%), а най-висока във Видин (20,5%), Монтана (17,4%), Враца (17%) и Търговище (14,4%)
 • Най-силните сектори са енергетика, добивна промишленост, металургия, машиностроене, селско стопанство и туризъм
 • Следните сектори предлагат най-голям брой свободни работни места (2016 г.) – хотелиерство и ресторантьорство, здравеопазване и социална работа, производство, публична администрация, транспорт и складиране
 • Най-голямо търсене на работна сила се очаква да има в производствената индустрия (2014-2018 г.), като подсекторът „търговия” е водеща икономическа дейност, разкриваща нови работни места
 • Повишение в търсенето на работна сила се очаква и в сектор „Селско, горско и рибно стопанство”
 • Най-търсените професии в краткосрочен план в България се очаква да бъдат:
  • За хора с висше образование – специалисти по информационни и комуникационни технологии, финансови, административни специалисти, специалисти по продажби, технически специалисти, преподаватели и т.н.
  • За хора със средно образование – продавачи, хора, заети в сектор услуги (готвачи, келнери, фризьори и т.н.), работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и т.н.
  • За хора с основно и по-ниско образование – работници в селското, горско и рибно стопанство, работници в добивната и преработваща промишленост, строители, работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и т.н.
  • До 2018 г. икономическите сектори с най-много заети работни места се очаква да бъдат:
  • С висше образование – образование и наука, търговия, публична администрация, финанси и застраховане, здравеопазване
  • Със средно образование – търговия, автомобилна индустрия, строителство, транспорт, складиране, производство на текстил, кожи и т.н., хотелиерство и ресторантьорство

МОЖЕТЕ ЛИ ДА РАБОТИТЕ В БЪЛГАРИЯ?

Разрешения за пребиваване:

 • Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава валиден документ за пътуване в чужбина или друг подобен документ, както и виза, ако такава се изисква
 • Виза не се изисква за граждани на страни, които са сключили споразумение за безвизов режим
 • Виза тип D (за дългосрочно пребиваване), валидна за период до 6 месеца, се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в България
 • Чужденци, пребиваващи в България за повече от 90 дена трябва да кандидатстват за разрешение за пребиваване в Дирекция „Миграция” към Министерството на Вътрешните Работи на България или в служба „Миграция” към съответното районно полицейско управление
  • Дирекция „Миграция” е органът, който отговаря за издаване, анулиране и удължаване на разрешения за пребиваване в България
  • Разрешение за продължително пребиваване се издава за срок до 1 година
  • Разрешение за дългосрочно пребиваване се издава за срок до 5 години
  • Разрешение за постоянно пребиваване се издава за неопределен срок
  • За да получат разрешение за пребиваване, чужденците трябва да имат осигурено настаняване, задължителна здравна осигуровка или застраховка, социални осигуровки и достатъчни средства за издръжка
 • Тези условия не важат за чужди граждани, които подлежат на закрила по реда на Закона за Убежището и Бежанците
 • Държавната Агенция за Бежанците е органът, който регистрира кандидати за международна закрила, издава временни документи и решава дали кандидатът може да получи статут на бежанец или хуманитарен статут

Работа в България:

Правото на работа на чужденци в България е уредено в Закона за Насърчаване на Заетостта.

Право на работа в България се разрешава на следните групи хора:

 • Български граждани
 • Граждани на страни-членки на Европейския Съюз (ЕС), страни по Споразумението за Европейско Икономическо Пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария
 • Чужденци с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България
 • Лица, на които е предоставено право на убежище
 • Лица, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут
 • Граждани на трети страни, които са членове на семейството на граждани от ЕС, ЕИП или Швейцария
 • Членове на семейството на чужденци с разрешение за дългосрочно пребиваване
 • Притежатели на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на 3 месеца или желаещи да сменят работодателя си

Чужденци, търсещи работа в България, нямат нужда от разрешение за работа, ако имат разрешение за постоянно пребиваване в България или са получили статут на бежанец или хуманитарен статут.

Граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария:

 • Могат да работят като наети или самонаети лица без разрешение за работа
 • Могат да се регистрират в местното Бюро по Труда, за да си търсят работа
 • Необходимите документи за регистрация са:
  • Лична карта или паспорт
  • Документ, удостоверяващ адресната им регистрация в България

Граждани на трети страни:

 • Имат нужда от разрешение за работа, издадено от Националната Агенция по Заетостта
 • Документите за разрешение за работа трябва да бъдат подадени в местното Бюро по Труда
 • Разрешения за работа обикновено се издават за определена позиция и работодател и са валидни за срок от една година

Разрешенията за работа:

 • се издават от Агенцията по заетостта
 • трябва да бъдат поискани от работодател, който подава и заявлението за разрешение за работа
 • се издават за максимална продължителност от 1 година, но могат да бъдат подновявани
 • могат да се издават само на чужденци, които притежават умения и специализирани компетенции, които не могат да се намерят на националния пазар на труда
 • могат да бъдат основание за издаване на разрешение за пребиваване със същия срок на продължителност

Необходими документи за разрешение за работа:

 • документ, посочващ причината за искането
 • три снимки на чуждестранния служител
 • легализирано копие на съдебното решение за създаване на българската компания
 • легализирани документи, удостоверяващи образованието, специалността, уменията, квалификациите или опита на служителя
 • трудов договор на чужденеца
 • други документи, свързани с позицията, за която кандидатства чужденецът
 • копие на валиден паспорт на чужденеца

КЪДЕ ДА ТЪРСИТЕ РАБОТА?

Агенция по Заетостта:

 • Държавната политика за насърчаване на заетостта в България се изпълнява от Агенцията по Заетостта (АЗ)
 • АЗ е изпълнителната агенция на Министерството на Труда и Социалната Политика
 • АЗ управлява голяма мрежа от Бюра по Труда, в които безработни лица могат да намерят информация и съдействие за търсене на работа
 • Бюрата по труда предоставят:
  • регистриране на безработни лица, търсещи работа
  • информация за свободни работни места
  • посредничество между лица, търсещи работа и работодатели
  • професионално и мотивационно обучение
  • подкрепа за намиране на работа на български граждани в чужбина и чуждестранни граждани в България
  • анализ на търсенето и предлагането на пазара на труда

Необходими документи за регистрация в Бюрата по труда:

 • Формуляр за кандидатстване
 • Документ за самоличност
 • Документи за придобито образование и/или квалификация
 • Документи, удостоверяващи общ, осигурителен и/или трудов стаж

Повече информация можете да намерите на https://www.az.government.bg/

Онлайн страници за търсене на работа:

Има много онлайн страници, в които можете да търсите работа и които предлагат голям брой свободни работни места. Повечето от тях са достъпни както на български, така и на английски език. Някои са изброени отдолу:

Агенции за набиране на персонал:

 • Агенциите за набиране на персонал са специализирани в сферата на човешките ресурси и основната им цел е да направят връзка между работодателите и лицата, търсещи работа
 • Агенциите за набиране на персонал нямат право да взимат такса от търсещите работа, а техните услуги се заплащат от фирми, търсещи да наемат персонал
 • Някои агенции също предлагат и консултантски услуги за ориентиране на пазара на труда, правят тестове за определени умения, провеждат обучения за персонал на фирми и т.н.
 • В България има много агенции за набиране на персонал, които предлагат подбор и наемане на персонал в цялата страна или в отделни региони, в специфични сектори или за всички индустрии

Изложения за работа:

Изложения за работа се организират в цялата страна всяка година, където български и международни компании предлагат стажове и свободни работни позиции в различни сектори. Повечето големи университети в страната също организират кариерни дни за работа или стаж. Най-голямото изложение за работа в България е „Национални дни на кариерата”. Събитието се провежда във всички големи градове в страната и входът е свободен. Има също така кариерен форум, наречен „Виртуални дни на кариерата”, който се провежда онлайн и обхваща разнообразни бизнес сектори, включително информационни технологии, телекомуникации и т.н.

Собствена мрежа:

 • Търсенето на работа чрез лични контакти и социални медии е доста популярно в България
 • Най-популярните социални мрежи в България са Facebook, LinkedIn и Twitter. Първите две предлагат много възможности за участие – от реални предложения за работа и информация за свободни работни места до създаване на собствени страници и участие във форуми и дискусии
 • LinkedIn е много полезна и за представяне на автобиография (CV) и изграждане на мрежа от контакти

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Езиково обучение

 • Има много езикови школи (училища) в България, които предлагат курсове по български език за чужденци
 • Езикови курсове по български език за имигранти се предлагат основно от организациите, работещи за интеграцията на имигранти – Държавна Агенция за Бежанците, Български Червен Кръст, Каритас и т.н.
 • Езикови курсове по български език за имигранти обикновено се организират в рамките на интеграционни проекти и са безплатни. Информация може да се намери в информационните центрове за имигранти, както и чрез мигрантските организации и онлайн
 • Друг начин за учене на български език, който набира популярност в последните години, са частните уроци, организирани или индивидуално, или в малки учебни групи. Частните уроци ви позволяват да учите със собствено темпо, но те са и по-скъпи
 • Някои големи компании предлагат и езикови курсове по български език за техните чуждестранни служители

Професионално образование и обучение (ПОО):

 • ПОО предлага възможност за развиване на нови умения, квалификации и професионална реализация, които отговарят на нуждите на пазара на труда
 • Институции, предоставящи ПОО за придобиване на професионални квалификации са професионалните гимназии, училища и колежи, както и центровете за професионално обучение
 • Можете да се запишете за курсове за ППО, касаещи различни професии и специалности

Образование за възрастни:

 • Образование за възрастни се предоставя на хора на възраст над 16 години, които не са включени във формалната образователна система
 • Образованието за възрастни има за цел да развие различни умения (езикови, дигитални и т.н.) както за професионално, така и за личностно развитие
 • Образованието за възрастни може да включва, например, встъпителни и езикови курсове на различни нива за имигранти в България

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

Обичайната процедура за кандидатстване за работа в България се извършва на три етапа:

 • Подаване на формуляр за кандидатстване, който включва:
  • Автобиография (CV), която трябва да включва лична информация, образование и обучение, професионален опит, езикови умения, други умения и опит, имащи отношение към позицията, хобита и интереси и т.н.
  • Мотивационно писмо, което представлява кратък текст в свободна форма, който трябва да покаже мотивацията ви за кандидатстване за работата, защо вие сте най-подходящият човек за позицията, съответстващи умения и опит и т.н.
  • Копие на дипломи / сертификати (ако се изисква)
  • Препоръки от предишни работодатели, преподаватели и т.н. (по желание)
 • Ходене по интервюта (ако кандидатурата ви е одобрена)
 • Подписване на трудов договор (ако интервютата са минали успешно)

Ако позицията го изисква, е възможно да ви поканят да преминете определен тест, оценяващ вашите езикови умения, дигитални умения, психологически тестове, тестове за самооценка и т.н.

ТРУДОВ ДОГОВОР

В България има два вида трудов договор:

 • Срочен трудов договор (временен), който се подписва:
  • за определен срок, но не по-голям от 3 години
  • за извършване на определена възложена работа
  • за заместване на служител, който е в неплатен отпуск, майчинство или болнични
  • за работа на длъжност, която се заема с конкурс – за времето, докато бъде заета чрез конкурс

  Срочният договор може да се превърне в безсрочен, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна

 • Безсрочен трудов договор (постоянен):
  • Обикновено започва с договор с изпитателен срок (пробен период)
  • Изпитателният срок може да бъде до 6 месеца
  • Изпитателният срок се използва както от работодателя, за да провери способностите на служителя, така и от самия служител, за да се увери, че работата е подходяща за него
  • По време на изпитателния срок страните имат всички права и задължения както при безсрочен трудов договор
  • Договор с изпитателен срок става безсрочен договор, ако не е бил прекратен до изтичане на изпитателния срок
  • Безсрочният договор може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие, освен ако не е договорено нещо друго. Предизвестието трябва да бъде в писмена форма.
  • Служител може да сключи трудов договор и с друг работодател за втора работа извън работното си време със съгласието на основния си работодател
 • Трудовите договори в България задължително се сключват в писмена форма
 • В рамките на 3 дни след подписването на договора, работодателят трябва да го обяви в Националната агенция за приходите (НАП)
 • Трудовият договор трябва да съдържа:
  • Данни за работодателя и служителя
  • Място на работа
  • Наименование на длъжността и характера на работата
  • Начална дата и продължителност на договора
  • Продължителност на изпитателния срок (ако има такъв)
  • Размера на платения годишен отпуск
  • Срок на предизвестие за прекратяване на договора (еднакъв и за двете страни)
  • Заплатата на служителя и уговорени допълнителни възнаграждения, както и условията за тяхното изплащане
  • Продължителността на работния ден или работната седмица

Работа в България може да бъде извършвана и на базата на граждански договор:

 • Подписан за извършване на специфична работа и постигане на определен резултат (продукт)
 • Страните по гражданския договор са равнопоставени
 • Няма фиксирано работно време и място на работа за изпълнителя
 • Гражданските договори не трябва да бъдат обявявани в НАП
 • Гражданските договори се уреждат от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време:

 • Обикновено работната седмица от 5 дена е 40 работни часа (до 8 часа на ден)
 • В някои сектори се разрешава 6-дневна работна седмица, но с до 46 работни часа
 • При работа на непълно работно време, работните часове трябва да бъдат уточнени в трудовия договор
 • Извънредното работно време може да бъде компенсирано с допълнителен платен годишен отпуск
 • Нощен труд може да се извършва до 35 часа за 5-дневна работна седмица или до 36 часа за 6-дневна седмица
 • Нощният труд е забранен за:
  • работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст
  • бременни жени и майки на деца до 6-годишна възраст
  • майки с деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие
  • работници и служители, които продължават образованието си, освен с тяхно съгласие
 • Работните смени трябва да бъдат определени във вътрешния правилник на предприятието
 • Работните смени на работници и служители, които продължават образованието си, се определят в зависимост от организацията на учебния им процес

Годишен отпуск:

 • Всеки служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, има право на не по-малко от 20 дни платен годишен отпуск
 • Работници и служители, работещи при специфични условия имат право на удължен платен годишен отпуск
 • Работодателят е длъжен да освободи служителя от работа при извънредни обстоятелства, включително встъпване в брак на служителя, даряване на кръв, смърт на близък роднина, бременност, формално обучение и т.н.
 • Работниците и служителите имат право и на неплатен годишен отпуск
 • Неплатеният отпуск до 30 дни на календарна година се признава за трудов стаж

Официални празници:

 • В България има 12 дена официални празници на година, посветени на важни събития от историята на страната. Те са неработни дни, ако се падат по време на работната седмица.
 • Практика в България е да се дава един допълнителен неработен ден, ако официалният празник се пада във вторник (тогава допълнителният ден ще бъде понеделник) или четвъртък (тогава допълнителният ден ще бъде петък). В тези случаи допълнителният ден трябва да бъде отработен в някоя събота, обявена за официален работен ден от правителството

ЗАПЛАЩАНЕ

Минималната брутна заплата в България за 2016 г. е 420,00 лева на месец

Средната заплата е 946,00 лева на месец (второто тримесечие на 2016 г.)

Данъци:

 • Всяко местно физическо лице в България трябва да плаща данък върху доходите си от източници в и извън страната
 • Всяко чуждестранно физическо лице трябва да плаща данък върху доходи от източници в България
 • Видове доходи могат да бъдат доходи от трудови договори, работа като едноличен търговец, друга търговска дейност, отдаване под наем на имот и т.н.
 • Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи за всички видове облагаеми доходи
 • Размерът на данъка се определя като се умножи общата годишна данъчна основа по данъчна ставка от 10%
 • Данъкът върху доходи от трудови договори (трудово възнаграждение) вече е включен в договорената заплата и се изплаща на държавата от работодателя
 • Ако имате други източници на доходи освен от трудово възнаграждение, трябва да подадете Годишна данъчна декларация в Националната агенция за приходите (НАП) до 30 април на следващата година

В България има следните видове данъци:

 • Данък добавена стойност (ДДС)
 • Данък върху доходите на физически лица
 • Данък върху доход от трудов договор
 • Корпоративен данък
 • Данък върху приходите на бюджетни предприятия
 • Данък върху застрахователните премии
 • Данък върху разходите
 • Данък, удържан при източника
 • Данък от опериране на кораби
 • Патентен данък
 • Окончателен данък
 • Данък върху хазартната дейност

Повече информация за отделните видове данъци на http://www.minfin.bg/bg/page/770

Социално и здравно осигуряване:

 • Българската социално-осигурителна система покрива следните фондове:
  • Фонд „Общо заболяване и майчинство”
  • Фонд „Пенсии”
  • Фонд „Трудова злополука и професионална болест”
  • Фонд „Безработица”
 • Социално-осигурителните вноски се изчисляват на базата на брутното месечно възнаграждение
 • Здравноосигурителните вноски са 8% от брутното месечно възнаграждение (2016 г.)
 • Вноските за социално и здравно осигуряване са разделени между работодателя и служителя при определено процентно съотношение